1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak 2 haftada bir düzenli gerçekleştirmiş olduğumuz “Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleşin” broşürümüzün bu oturumunda “Birlik Platformunun Örgütsel Ademi Merkeziyetçiliği” bölümünü irdeledik.

Söz alan yoldaşlar şunları ifade etti;

“İlk öncelikle “nasıl bir parti?” sorusunu ele alalım. Devrimci bir partinin yaratılmasını başarmaktan önce hem düzenin kurumlarından bağımsız bir devrimci örgütlenmeyi yaratmış olmak hem de bu türden örgütlenmelerin gündelik siyasal gelişmelerin akıntısı içinde öncelikli görevlerinden sapmasına ve kendiliğinden hareketin kuyruğunda sürüklenmesine engel olacak bir devrimci çizgiye sahipliği gerekmektedir. Komünistlerin birliği hedefindekilerin örgütsel mevzilerini tasfiye etmeleri gerekmediği gibi düzen güçlerinin bu yoldaki girişimlerine karşın da ortak bir tutum almayı, kararlı bir duruş sergilemeleri gerekmektedir. Komünistlerin birliği bu bilinç ve doğrultudaki deneyimlerle donanmış olanlar tarafından yaratılacaktır.

İşte bugün devrimci önder komünist bir parti mevcut değildir tespitini bu yüzden yapmaktayız. Bizlerin amacı bunu yaratmak yolundaki adımlarımızdadır. Bu yaratılmadığı müddetçe de işçi ayaklanmalarıvb ayaklanmalar sonuçsuz kalır, kalacaktır, proleter bir devrim yaratılamayacaktır. Komünist parti olmanın vasıfları ise Dünya devrimini hedeflemek, doğrudan proletarya diktatörlüğünü savunmak, enternasyonal partinin bir seksiyonu niteliğinde olmaktır. İşte burada da 21 koşul devreye girer. 21 koşul bir nevi denetleme ayağıdır; proleter devrim savunusunu, savaş koşullarında devrim mücadelesi vermeyi, ordu içinde bozguncu bir çalışma yürütmeyi, kooperatif dernek gibi kurumlarda çalışma yürütme ve siyasal bir tutum aldırmayı şart koşar.”

Sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Yönlendirilen sorular şunlardı:

-Parti birliği, eylem birliğinden söz ettik, bunları açar mısınız?

– İttifak ve eylem birliğinin kıstasları nelerdir, Burjuva akımlarla ittifak neden yapılmaz, Rosa Luxemburg oportünist ve reformistlerle aynı parti de bir arada bulunulabileceğini savunurken, Lenin neden oportünistlerden derhal ayrılma tutumunda bulundu?

-Anlattıklarına paralel olarak Ne Yapmalı kitabında “aşırı militarist örgütlerin militanlarını” da kazanarak partiye örgütlemek gerektiği fikri savunulmaktadır. Komünistlerin Birliği Platformunun partileşme stratejisi içerisinde bugünkü buna benzer örgütlerin militanlarını örgütlemek gibi bir hedef var mıdır?

Sunum yapan yoldaşlar gelen soruları yanıtladıktan sonra söyleşi bir sonraki ve broşür okumalarımızın son oturumunda buluşmak üzere sonlandırıldı.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler