RSDİP’İN SİLAHLI AYAKLANMAYA KARŞI TUTUMU ÜZERİNE KARAR TASARISI

 • Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve en tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel demokratik devrim hareketinin lideri ve kılavuzu rolü oynaması istendi.
 • Mademki yalnızca bu rolün yerine getirilmesi, doğacak Demokratik Rusya’nın, mal sahibi burjuva sınıflarına karşı sonradan yapılacak olan sosyalizm mücadelesinde, proletaryaya en yararlı durumu sağlayacak ve;
 • Mademki proletarya bu rolü ancak bağımsız bir politik güce yönelik olan sosyal demokrasi bayrağı altında örgütleyebilir; bu koşullarda mümkün olan bütü bir birlik içinde hareket ederse, demokratik devrimi yerine getirebilir;

O halde, RSDİP’nin 3. Kongresi, yığınsal politik mücadele ve silahlı ayaklanma yoluyla otokrasiye karşı olan doğrudan mücadelesinde, proletarya güçlerini örgütleme ve bu amaç yoluyla, bir haber alma ve liderlik organı kurma görevinin, bugünkü devrim hareketinde, partinin belli başlı görevlerinden biri olduğunu ve bu nedenle, ayaklanmanın doğrudan liderliği ve silahlı başkaldırı planının dikkatle hazırlanmasına, gerekli olan silahların elde edilmesi ve dağıtılması için özel guruplar örgütlemeleri yanında yığınsal grevler hazırlamaya başlamaları için yönerge vermesini önerir.

Bu görevin uygulanması, öyle bir biçimde yürütülmelidir ki, yalnızca proletaryanın sınıf bilincini uyandırma genel çalışmalarına hiçbir biçimde zarar vermemekle kalmamalı, tersine, aynı zamanda çalımayı daha etkili ve başarılı kılmalıdır.

27 Nisan 1905’te yazıldı.

SİLAHLI AYAKLANMA ÜZERİNE KARAR TASARISI

Kongre; görevlilerin pratik deneyleri ve çalışan sınıf kitlelerinin ruhsal durumları temeline dayanarak, ayaklanma için hazırlıkların yalnızca silahların hazırlanmasına, grupların oluşturulmasına vb. değil; aynı zamanda, genel toplantılar sırasında polis ve askerler ya da tutukevleri, devlet daireleri vb. üzerine silahlı birlik saldırıları gibi bağımsız silahlı hareketlerdeki pratik girişimler yoluyla bir deney birikimine yol açtığını kabul etmektedir. Bu gibi hareketlerin sınırlarını ve onlara en uygun fırsatları belirlemek için tümüyle bölgesel parti merkezleri ve Merkez Komiteye; küçük yıldırma hareketleri üzerinde gereksiz güç harcamalarından kaçınmak için tümüyle yoldaşların önlemlerine bel bağlarken; kongre, bütün parti kuruluşlarının yukarıda sözü edilen deney gerçeklerini göz önünde bulundurma zorunluluğuna karşı dikkatini çeker.

1905 Nisan sonunda yazıldı.

İlk kez 1931’de “Lenin’in Yazıları 16″da yayınlandı.

SİLAHLI AYAKLANMA ÜZERİNE KARAR

 • Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve tek tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel demokratik devrim hareketinin lideri ve kılavuzu rolü oynaması istenmektedir.
 • Mademki bu hareket şimdiden bugün için silahlı ayaklanma gereğine yol açtı,
 • Mademki proletarya kaçınılmaz biçimde bu ayaklanmada en aktif rolü oynayacak ve katılım Rusya’daki devrimin geleceğini belirleyecek,
 • Mademki proletarya bu devrimdeki öncülük rolünü, mücadelesini yalnız tek ve bağımsız politik bir güç olarak, hem ideolojik hem de pratik olarak yöneten Sosyal Demokratik İşçi Partisi’nin bayrağı altında birleşirse oynayabilecek ve
 • Mademki yalnız bu rolün yerine getirilmesi proletarya, burjuva demokratik Rusya’nın mülk sahibi sınıflarına karşı sosyalizm mücadelesinde en yararlı koşulları sağlayacak;

O halde RSDİP’nin 3. Kongresi, silahlı ayak­lanma yoluyla otokrasiye karşı doğrudan mücadele için proletarya’yı örgütleme görevinin, bugünkü dev­rim anında, Parti’nin en büyük ve en ivedi görevlerinden biri olduğunu kabul eder.

Bu nedenle kongre bütün parti kuruluşlarına:

 • Proletaryayı propaganda ve ajitasyon yollarıyla yakında ortaya çıkacak olan silahlı ayaklanmanın politik önemi yanında pratik örgütsel yönünü de açıklamalarını
 • Bu propaganda ve ajitasyon sırasında siyasal kitle grevlerinin ayaklanmanın başlangıcında ve ilerleyişi sırasında çok büyük önem taşıyabilecek anlamını açıklamalarını,
 • Hem proletaryayı silahlandırmak hem de silahlı ayaklanmanın bir planını ve onun doğrudan liderliğinin planını çizmek için en etkili adımları atmalarını ve bu savaş için gerektiğinde partili işçilerden özel gruplar oluşturmalarını emreder.

29 Nisan 1905’te yazıldı.