thumbnail of Komünistlerin Gözüyle Siyasi Portreler

İki haftalık periyotlarla düzenlediğimiz siyasi portreler okumasında “Sol Sosyal Demokrasinin En İleri Temsilcisi: Rosa Luxemburg”u gündem edindik. Söz alan yoldaş Rosa Luxemburg’u anlatırken sosyal demokratların önünde gelen bir kişilik olduğunu vurgulayarak başladı. Sözlerine şöyle devam etti:

“Rosa’nın sosyal demokratlığından önce sol içerisinde bulunduğu süreçte olumlu ve olumsuz birkaç yönünün olduğunu dile getirmekte fayda var. Olumlu ve olumsuz yönleri derken neyi kastediyoruz? Rosa’nın da içinde bulunduğu Spartakistler Birliği’nin Alman Komünist Partisi’ne dönüşmesi 3. Enternasyonal’in fiilen başladığını gösterir. Spartakistler Birliği’nin Enternasyonal’in çizgisinde hareket etmesi ömrünün son iki haftasında devrimcilik yapmış olan Rosa Luxemburg’un marifetidir. Bu komünist atılımdan önce partisi içerisinde kendiliğindenciliğin temsilcisi olan Bernestien’ın revizyonizmine karşı çıkan ve marksizmi en iyi yorumlayan ve en iyi temsilcisi olarak adlandırılan Kautsky’nin oportünistliğini de en erken fark eden Rosa Luxemburg idi. “Burası çürümüş bir cesettir” dese bile Rosa partisinden kopmak bir yana “en kötü işçi partisi bile partisizlikten iyidir” sözlerini sarf ederek merkezci bir tutumun arkasında durmuştur. Bolşevik-menşevik ayrımında Lenin’in örgüt anlayışına karşı sert katı bir örgüt anlayışı eleştirilerini getirirken RSDİP içerisindeki oportünistliği kendisinden 10 küsür yıl sonra fark eden Lenin gibi “buradan derhal ayrılmak gerekir oportünistlerle aynı çatı altında bulunulamaz” diyerek yeni bir örgüt kurmak yerine oportünist unsurlar ile aynı çatı altında kalarak merkezciliğin gereğini yerine getirmiştir.

Rosa-Lenin tartışmaları:

-İşçi köylü ittifakı konusundaki görüş ayrılıkları: Rosa Luxemburg orak çekiçteki orağı reddederek burjuva demokratik devriminin görevlerini, burjuvazinin çözemediği sorunları çözmek için sosyalizmin gerekliliğini savunmuştur.

-Ulusların kendi kaderini tayin hakkı: Ekim Devrimi’ni savunan, Ekim Devrimi bir darbedir ve bu darbe iyi olmuştur diyen Rosa, Ekim Devrimi’ni savunma konusunda Bolşeviklerin pragmatik bir yol izlediğini dile getirerek savunmaz. Bu pragmatik yolu izlemenin sonucunda bu yaptığınız toprak mülkiyetini ortadan kaldırmaktır ve sosyalizmin gelmesinde bir engeldir ve topraklar merkezileştirilmelidir eğer bu durumu sağlarsanız sosyalizmin önünü açarsınız diyerek eleştirel bir tutum sergilemiştir.

-Emperyalizm çağında ulusal mücadele mümkün değildir. Siz ulusal mücadeleye destek verirken emperyalizme de bir destek vermiş oluyorsunuz. Bu yaptığınız emperyalizmin küçük uluslar oluşturmasına ve bu oluşturduğu küçük ulusları karşı devrim saflarına yer almasını sağlar.

-Kurucu meclis ve proletarya diktatörlüğü: Burjuvaziyi yıkmak için diktatörlük kurma hamleniz doğrudur fakat kurucu meclisi ve genel oy kullanma hakkını kaldırdınız aynı zamanda diğer siyasi akımları karşı devrime hizmet ediyorsunuz diyerek eleştirilerde bulundunuz bu yaptığınız var olan canlı bir siyasi atmosferi boğmaktır.

Bolşevikleri eleştirirken bir yandan Bolşeviklerin yaptıklarının doğru olduğunu ve Rusya’daki sorunların ancak Bolşevikler gibi dile getirilebileceğini söyleyen Rosa sorunların ancak dünya çapında çözülebileceğini belirtmiş ve Bolşevizm her yerde demiştir.

Rosa-Lenin tartışmalarında olduğu gibi bugün Rosa’nın olumlu yönlerine ele alarak enternasyonalist bir tutum sergilemek yerine sol cenah merkezciliğin ve oportünizmin temsilcisi olarak bugün pasifist tutumlarla sözde karsısında olduğu iktidarın gerilmesi için mücadele ederken kendi içerisinde bulunduğu devrimci militanları boğmaktadır. “

Soru-cevap kısmı:

-Lenin’in parti konusundaki dar olması tutumu Türkiye’deki işçilerin sınıf bilincinin olmaması işçilerin partide olmadan nasıl devrim yapılacak?

-Rosa Luxemburg’un oportünistlerle aynı örgütte yer alması oportünizmle barışık olduğu anlamına mı gelir?
-Rosa’nın örgüt anlayışı, orak çekiçteki orağı güncel kabul etmemesi, sosyalizmi geciktiriyorsunuz eleştirisi, ulusların kendi kaderini tayin hakkındaki tutumu ve siyasi atmosferi boğma eleştirisindeki tutumunu bugün hangi siyasi unsurlar benimsiyor ve Rosa’nın izinden gidiyor?

-Rosa Luxemburg’a Lenin’in bir devrimin kartalı sıfatını atfetmesini Lenin neye dayanarak yapmıştır?

“Rosa’nın bulunduğu yerden kopmaması ve örgüt anlayışı: Bolşeviklerin yeni örgüt anlayışını ve oportünistlerle mücadelesini reddeden Rosa ve yoldaşları bulunduğu yerden ayrılmayı benimsediği sosyalizm anlayışından kopmak olarak algılamasından kaynaklıdır. ”En kötü işçi partisi bile partisizlikten iyidir” diyerek partisinden ayrılamayan Rosa’nın örgüte olan bakışı; bütün işçileri ve emekçileri işçi partisi içerisinde toplama ve bu işçi sınıfı ile oportünizmi yenmeyi hedeflediği için  partisi içerisinde kalmıştır.

Konuşmaya başlarken Rosa Luxemburg’un da içinde bulunduğu Spartakistler birliğinin Alman Komünist Partisi’ne dönüşmesi Rosa’nın marifetinden kaynaklıdır diye başlamıştım. Rosa ve yoldaşları enternasyonal çizgisinde bir hat izleyerek Alman Komünist Partisi içerisinde mücadele vermeye başlamışlardır. Her ne kadar diğer oportünist unsurlarca zamanında çürümüş bir ceset olarak adlandırdığı yerden ayrılmamanın bedelini hayatlarıyla ödeseler de Rosa ömrünün son iki haftasında verdiği devrim mücadelesi için Lenin” devrimin kartalı” sıfatını ona atfetmiştir.”

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler